Játékszabályzat-5

 

Játékszabályzat

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért és elfogadja. 

 

  1. A játék szervezője

 Belvárosi Creative Stúdió Bt. (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 62.,

adószám:28711043-2-41, képviseli: Császárné Ruby Mariann), továbbiakban , mint Szervező.

A Facebook semmilyen szervező szerepet nem tölt be ebben a játékban, ez kizárólag a Belvárosi Creative Stúdió Bt. szervezése.

 

  1. A játék időtartama

A játék 2017. március 14. napján 14 óra 00 perctől 2017. március 16. napján 12 óra 00 percig tart.

 

  1. Nyeremények

A játékban a következő nyeremény kerülnek kisorsolásra: 2 db Vinylux színes körömlakk.

 

  1. A játékban történő részvétel feltételei

A játékban azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik a játék 2. pontban leírt időtartama alatt kiírt kérdésre helyesen válaszolnak a posztolt játék alatti kommentben, illetve lájkolják a Belvárosi Creative Stúdió oldalát. 

A játék időtartama alatt egy játékos az online felületen egy alkalommal jogosult válaszolni. 

Azon játékosok és válaszaik, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a játékból.

  

A játékból – a szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben a szervezőnek okoztak.

 

  

  1. A nyertesek sorsolása

A szervező a játék teljes időtartama alatt, azaz 2017. március 14. napján 14 óra 00 perctől 2017. március 16. napján 12 óra 00 percig beérkezett érvényes és helyes válaszok közül 2017. március 16. napján 17 óra 00 perckor a véletlenszerűség elvének eleget tevő sorsolással összesen a 3. pontban szereplő nyeremények számával megegyező nyertest sorsol ki. A sorsolás helyszíne a szervező székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 62. 

 

  1. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A nyeremények másra szabadon átruházhatóak, azonban készpénzre nem válthatóak, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos.

 

A szervező a nyertes játékosokat legkésőbb a sorsolási napot követő 24 órán belül értesíti a Facebookon a válaszadáskor használt profilján. A játékosok az értesítés ilyen módjához a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes játékos köteles az értesítést 2 napon belül visszaigazolni.

A nyertes játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben az értesítés napjáig Facebbok profilja megváltozik, vagy megszűnik.

 A nyertes játékosoknak a nyereményt a szervező személyesen adja át székhelyen előre egyeztetett időpontban, vagy postai úton juttatja el a játékos által megadott magyarországi címre. A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a szervező terhére nem értékelhető. A szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

A szervező kizárja a játékból azt a játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert  az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

  1. Adózás és egyéb költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a szervező viseli. A nyeremény személyes átvétele esetén a szervező székhelyére történő oda- és visszautazás költsége a játékost terheli.

  

 

  1. Vegyes rendelkezések

A személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a nyertes játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti.

 

A játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. Amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2017. március 14.